K&H logó

Adatvédelmi tájékoztató

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelete (GDPR) alapelveket fogalmaz meg és biztosítja az ezeknek való megfelelés keretét.

  E rendeletet kell alkalmazni:

  • személyes adatok részben vagy egészben automatizált módon történő kezelésére

  • nem automatizált az adatkezelés de valamilyen nyilvántartási rendszer részét képezi vagy a részévé kívánják tenni

  Az EU területén tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelők vagy adatfeldolgozók számára kötelező érvényű.

 • Személyes adat: a természetes személy közvetve vagy közvetlenül azonosítható

  Ezen weboldal esetében : a felhasználó IP-címe

  Amennyiben rendelési űrlapot is kitölt : neve, telefonszáma, elektronikus levelezési címe (e-mail)


  Weboldalon használt cookie-k (sütik) definíciója:

   A cookie neve: Google Analytics

  • A cookie célja: Összetett statisztikai adatok gyűjtése

  • A cookie jellege: viselkedésfigyelő

  • A cookie élettartama: 1 év

  • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása – ami a honlap megnyitásakor megvalósul

   A cookie neve: Google Adwords

  • A cookie célja: Konverzió mérés

  • A cookie jellege: nem viselkedésfigyelő

  • A cookie élettartama: 2 év

  • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

   A cookie neve: Google Tag Manager

  • A cookie célja: Analitika és reklámtevékenység ellenőrzése

  • A cookie jellege: nem viselkedésfigyelő

  • A cookie élettartama: 1 év

  • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

   A cookie neve: cegalapitasszolnok_session

  • A cookie célja: Az oldal technikai működéséhez szükséges

  • A cookie jellege: nem viselkedésfigyelő

  • A cookie élettartama: 1 óra

  • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

   A cookie neve: xsrf_token

  • A cookie célja: Az oldal biztonságához szükséges

  • A cookie jellege: nem viselkedésfigyelő

  • A cookie élettartama: 1 óra

  • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

   A cookie neve: cegalapitasszolnok_cookie_session

  • A cookie célja: Tárolja, hogy a felhasználó hozzájárult-e a cookie-k használatához

  • A cookie jellege: nem viselkedésfigyelő

  • A cookie élettartama: 20 év

  • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

   A cookie neve: cegalpaitasszolnok_attention_popup

  • A cookie célja: Tárolja az oldalon popupként megjelenő információs ablak megjelenését

  • A cookie jellege: nem viselkedésfigyelő

  • A cookie élettartama: 6 óra

  • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

  Amennyiben Ön mégsem szeretne fogadni bizonyos típusú cookie- kat (sütiket), akkor módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését, vagy böngészője figyelmeztesse, amennyiben a weboldal cookie-t (sütit)szeretne küldeni. Kérjük, amennyiben többet szeretne megtudni ezekről a funkciókról, és pontosítani kívánja cookie (süti) beállításait, tekintse meg internetes böngészőjének utasításait vagy segítő képernyőjét. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a cookie-k (sütik) működésének korlátozásával a weblap bizonyos funkciói működésképtelenné válhatnak.

 • Adatkezelő: aki az adatkezelés céljait és eszközeit önállóan (vagy másokkal) meghatározza.

  Cégotthon Székhelyszolgáltató Kft.
  Cégjegyzékszám:01 09 276292
  Székhely:1036 Budapest,Bécsi út 85. fszt.5.

  Logosz Kontakt Kft.
  Cégjegyzékszám:01 09 197918
  Székhely:1119 Budapest,Andor utca 21/C fszt.1.

  Stabil Generation Kft.
  Cégjegyzékszám:01 09 195566
  Székhely:1036 Budapest,Bécsi út 85. fszt.5.

  Logosz Alliance Kft.
  Cégjegyzékszám:01 09 198482
  Székhely:1223 Budapest,Nagytétényi út 180-196

  Logosz Eminent Kft.
  Cégjegyzékszám:01 09 198326
  Székhely:1119 Budapest, Andor utca 21/C fszt.1.

  Logosz Invest Kft.
  Cégjegyzékszám:01 09 199013
  Székhely:1118 Budapest, Andor utca 21/C fszt.1.

  Stabil Kontakt Kft.
  Cégjegyzékszám:01-09-304524
  Székhely: 1119 Budapest, Andor utca 21/C. fszt. 1

  Kontír Professional Kft.
  Cégjegyzékszám: 01-09-375299
  Székhely: 1173 Budapest, Pesti út 17.

  továbbiakban, mint közös adatkezelők és ebben a szerepben a fent megnevezett 8 db cég (azonos tulajdonossal) az egyszerű azonosíthatóság céljából gyűjtőnéven: Logosz Csoport mint adatkezelő.

  Elérhetősége: adatvedelem@logoszmail.hu

 • Adatfeldolgozó: aki az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 • Érintett: a személyes adat tulajdonosa.

 • Adatvédelmi incidens: biztonsági sérülés, amikor a kezelt vagy továbbított személyes adat(ok) véletlenül vagy jogellenesen megsemmisül, elveszik, megváltozik, jogosulatlan közlés történik vagy jogosulatlanul hozzáfér valaki.

 • A GDPR adatkezelési elvei:

  • Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság

  • Célhoz kötöttség

  • Adattakarékosság

  • Pontosság (naprakészség)

  • Korlátozott tárolhatóság (csak a kezelés céljának eléréséhez szükséges ideig és formában)

  • Integritás és bizalmas jelleg (adatbiztonság, technikai intézkedések, titkosítás)

  • Elszámoltathatóság (az adatkezelő felel a fenti elvekért és igazolni kell a megfelelést)

  Az adatkezelésnek kell lennie konkrét céljának, amihez társul egy konkrét jogalap is.

 • Jogalapok:

  • az érintett hozzájárulása

  • szerződés teljesítéséhez szükséges (az érintett az egyik fél)

  • jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (adatkezelőre vonatkozóan)

  • létfontosságú érdek érvényesítéséhez szükséges (érintett vagy harmadik fél)

  • közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásához

  • jogos érdek (az adatkezelőre vonatkozóan) – mérlegelni kell

  A hozzájárulás egyértelműen megkülönböztető módon előadott kell legyen, valamint ezt az adatkezelőnek igazolnia kell. Bármikor visszavonható.
  Az adatkezelő az érintett részére a személyes adatainak kezelésére vonatkozóan tömör, átlátható, érthető tájékoztatást ad könnyen hozzáférhető formában – világosan és közérthetően megfogalmazva. (az észszerűségen túl díjat számíthat fel a tájékoztatásért)

  Ez tartalmazza :

  • adatkezelő kiléte és elérhetősége(i)

  • ha van az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége(i)

  • személyes adatok kezelésének célja és jogalapja

  • ha van, az adatok címzettje

  • adatok tárolásának időtartama, vagy erre vonatkozó szempont

  • az érintett jogai
   (hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, tiltakozás vagy visszavonás, adathordozás)

  • felügyeleti hatóság elérhetősége ahova panaszt nyújthat be

  • köteles-e megadni az adatokat és ha megtagadja az milyen következmény(ekk)el jár

  • van-e automatizált döntéshozatal vagy profilalkotás ami következmény(ekk)el jár

  • ha nem az érinttettől van, akkor az adatok forrását

 • Az adatkezelő feladatai:

  Megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése e rendelettel összhangban történik.
  Az érintett(ek) tájékoztatása többek közt a kezelt adatok típusairól; az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról; az érintetti jogairól az adatkezeléssel összefüggésben.
  Ezeket az intézkedéseket felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi.
  Ha az adatkezelési tevékenység vonatkozásában arányos, megfelelő belső adatvédelmi szabályokat is alkalmaz.

  A Logosz Csoport (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a felhasználók megadott személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázási feladatok) végrehajtása érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli, az Önnel fennálló jogviszony fennállásáig őrzi meg. A jogviszony megszűnését (a szerződés teljesítését) követően személyes adatait - amik a számlán szerepelnek - alapesetben a jogszabályban meghatározott további 8 évig tároljuk.